top of page

חוגים למבוגרים

 

תקנון של אקדמיה OSCAR – התפתחות דרך הריקוד

 

השתתפות: שיעור ראשון הינו שיעור הכרות בתיאום מראש.

השתתפות בחוג לאחר שיעור הכרות מותנית בהסדרת מלוא התשלום עבור החוג.

אישור רפואי - הפעילות בשיעורים מותנית בהמצאת אישור רפואי, על פיו המשתתף "כשיר לביצוע פעילות גופנית" וכי מצבו הבריאותי הינו תקין.

הצהרת בריאות – בעת הצטרפות לשעור היכרות יש לחתום על הצהרת בריאות זמנית, עד למועד המצאת אישור רפואי. המשתתף חייב ליידע על כל שינוי במצבו הבריאות.

 במידה ובחלוף 30 יום לא ימציא אישור רפואי הנהלת אקדמיה שומרת לעצמה הזכות להפסיק פעילותו של המשתתף. משתתף העובר על הוראה זו לוקח על עצמו אחריות כבדה ואי כיסוי ביטוחי.

נוכחות: היעדרות משיעורים לא תזכה בהחזר כספי, אך תינתן למשתתף אפשרות להשלים  בקבוצות אחרות את האימונים שהופסדו.

חפצים אישיים הנם באחריות המשתתף בלבד - אין הנהלת האקדמיה אחראית על אובדן/גניבת ציוד אישי בשטח האקדמיה.

פעילות בחודש אוגוסט שונה משאר חודשי העונה– תשלום נפרד.

ביטול שיעור: שיעור שבוטל ע"י מדריך יוחזר במועד אחר, הודעה תימסר ע"י הנהלת האקדמיה.

שינוי תקנון: הנהלת האקדמיה שומרת לעצמה הזכות לשנות מועדי הפעילות והתנאים האמורים.

יש להישמע להוראות המדריכים ולהתנהג בהתאם להנחיותיהם. הנהלת האקדמיה שומרת לעצמה הזכות להפסיק פעילותו של משתתף אשר לא ישמע להוראות ו/או לא ימלא אחר הכתוב בתקנון.

 

חיוב כספי:

התשלום הינו בהתאם למחירון התקף ביום הרישום בפועל בהתאם לפעילות שנבחרה ע"י המשתתף.

התשלום עבור לימודי הריקוד כולל: השתתפות בשעורים הקבועים ע''פ המערכת.

התשלום עבור הלימודים אינו כולל: השתתפות בתחרויות, מסיבות, טיולי ריקוד ופעילויות נוספות, שאינן במערכת השעורים הקבועה.

לצורך השתתפות בשעורים, מסיבות וערבי ריקוד ניתן להזמין מדריכים צעירים/אסיסטנטים בתור בני/בנות זוג לריקוד (השרות בתשלום).

 

פעילויות נוספות:

מסיבות, ערבי ריקוד, טיולי ריקוד אלו פעילויות נוספות בתשלום נוסף.

 

שעורים פרטיים:

שעורים פרטיים יתקיימו בתשלום מראש בלבד (על ידי תשלום עבור שעור בודד או על ידי רכישת כרטיסייה/מנוי ל10 שעורים)

לצורך ביטול שעור פרטי יש להודיע 24 שעות מראש. במקרה ולא התקבלה הודעה 24 שעות מראש, יחוייב משתתף עבור שעור פרטי שפיספס. למשתתף תנתן אפשרות להשלים את השעור שפיספס על בסיס מקום פנוי עם מדריך אחר.

כרטיסייה / מנוי ניתנים למכירה על ידי משתתף למשתתף אחר בתקות התוקף בלבד.

תוקף של כרטיסייה / מנוי לשעורים פרטיים / לטינו-דרייב הוא 90 יום בלבד.

 

 

ביטול השתתפות:

ביטול מנוי יבוצע בהודעה של 30 יום לפחות.

ביטול השתתפות ייעשה בכתב בלבד.

משתתף המבקש לחדש מנוי באקדמיה לאחר הביטול יירשם מחדש (לא ניתן להשיב חברות קודמת שבוטלה).

לא יבוצע ביטול רטרואקטיבית אלא בנסיבות של כוח עליון.

 

:החזר כספי:

במקרה ביטול ההשתתפות, החזר כספי יתבצע תוך 30 ימים לאחר מתן הודעת הביטול.

דמי ביטול בסה"כ 150 שקלים יופחתו מסכום ההחזר ביטול מנוי מבטל הטבות שניתנו – כהנחת בן משפחה נוסף )הנחה של 10% לבן משפחה נוסף הנרשם לאקדמיה) או כל הטבה אחרת שניתנה במועד הרישום.
החזר כספי במקרה של הפסקת שימוש בכרטיסית לטינו דרייב / מנוי של שיעורים פרטיים יתבצע על שעורים שלא נוצלו בפועל בתנאי שכרטיסייה / מנוי בתוקף. דמי ביטול במקרה של ביטול כרטיסיה יסתכם ב100 שקלים.

 

אמצעי תשלום:

שיקים: עד 11 שקים מקסימום. 

כרטיס אשראי: עסקה אחד על סכום שנתי בפריסה עד 11 תשלומים.

בהוראת קבע: עד 11 תשלומים.

תשלומים חוזרים: תשלום בכרטיס אשראי אשר לא תופס את המסגרת (בתוספת צחיר של 5 ש''ח לחודש).

תשלום בחודש בחודשו (בש'קים, כרטיס אשראי, הוראת קבע או מזומן): התשלום יבוצע במועד שאינו מאוחר מה-1 לחודש פעילות המתחיל.

bottom of page